Doç. Dr. Melek ASTAR

Doç. Dr. Melek ASTAR
Doç. Dr. Melek ASTAR

Biyografi

1984 yılında İstanbul'da doğdu. Fatih Yedikule Süper Lisesi'nin ardından, 2002 yılında Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonometri bölümünde lisans eğitimine başladı. Lisans eğitiminin hemen ardından Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Ekonometri Anabilim Dalı'nda yüksek lisans eğitimine başlayıp, 2009 yılında programı tamamladı. Aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü Ekonometri Anabilim Dalı'nda doktora eğitimine başlayarak 2012 yılında doktora eğitimini tamamladı ve mezuniyetin ardından öğretim görevlisi olarak çalıştığı İstanbul Bilim Üniversitesi'ne Yardımcı Doçent olarak atandı. İstanbul Bilim Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Yönetim ve Organizasyon Bölüm Başkanlığı ve Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcılığı görevlerini yürüttü. 2014 yılından itibaren akademik kariyerine Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü'nde devam etmekte, aynı zamanda Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü görevini yürütmektedir. 2022 yılında Doçentlik ünvanını almıştır ve uluslararası dergilerde yayımlanmış eserleri, uluslararası kongrelerde sunulan bildirileri ve kitapları bulunmaktadır.

Verdiği dersler:Ekonometri, Uygulamalı Ekonometri, Mikroekonometri, Panel Veri Ekonometrisi, İstatistik, Bilgisayar Uygulamalı İstatistik, Biyoistatistik.

Akademik Kimlik
Öğrenim Durumu
2012
Ekonometri
Marmara Üniversitesi

Doktora

2009
Ekonometri
Marmara Üniversitesi

Yüksek Lisans

2007
Ekonometri
Marmara Üniversitesi

Lisans

Akademik Unvanlar
2022
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi
Edebiyat Fakültesi

Doçent

2014
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi
Edebiyat Fakültesi

Dr. Öğr. Üyesi

2012
İstanbul Bilim Üniversitesi
Yönetim ve Organizasyon

Yrd. Doç. Dr.

Yönetilen Tezler
Yüksek Lisans Tezleri
 • Yasak Umutlu Fatma, (2017). “Hemşirelerde Örgütsel Adalet, İş Tatmini ve Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi: Üniversite Hastanesi Örneği”. Okan Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Sağlıkta Kalite Yüksek Lisans Programı.
 • Bahadır, E.(2019). Çocukluk Çağı Travmaları Bağlamında Erken Dönem Uyumsuz Şemalar ile Savunma Mekanizmaları Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi
 • Gencer, M. (2019). Müzik Bölümü Öğrencilerinde Performans Anksiyetesi, Mükemmeliyetçilik ve Başarı Yönelimleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
 • Gündoğan, N. (2019). Bilinçli Farkındalık Temelli Bilişsel Terapi Programının Bireylerin Obsesif Kompulsif Belirti Düzeylerine Etkisi
 • Coşkun, E. (2019). Üniversite Öğrencilerinde Duygusal Zeka ve Belirsizliğe Tahammülsüzlüğün Stresle Başa Çıkma Tarzları Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi
 • Er, M. (2019). Genç Yetişkinlerde Yalnızlığın Sosyal Kaygı, Sosyal Beceri ve Öz-Duyarlık Açısından İncelenmesi
 • Saatçi, E. (2019). Üniversite Öğrencilerinde Kendini Engelleme, Belirsizliğe Tahammülsüzlük, Mükemmeliyetçilik ve Psikolojik Dayanıklılık Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi
 • Sekizkardeş, A. (2021).Yetişkin grupta psikolojik olguların öfkenin yordayıcıları olarak sosyodemografik değişkenler açısından incelenmesi. Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı.
 • Özer, B. (2021). Duygusal yemenin belirleyicileri olarak kişilik özellikleri, beden algısı ve tüketici karar verme tarzlarının incelenmesi. Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı.
 • Kumru, T., N. (2021). Klinik olmayan grupta özgünlüğün yordayıcıları olarak kişilik özellikleri, duygusal zeka ve empatinin incelenmesi. Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı.
Yayınlar
Makale
 • Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
 • Çağlayan, E., Astar, M. (2010). Logit ve probit modelleri için uyum iyiliği ölçüleri. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 12(2):1-12, ISSN 1305-7766.
 • Çağlayan, E., Astar, M. (2010). Gelişmekte olan ülkelerde Taylor Kuralı. Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, 1(2):25-34, ISSN 1309-1123.
 • Çağlayan, E., Astar, M. (2010). Taylor Rule: is it an applicable guide for ınflation targeting countries?. Journal of Money, Investment and Banking, 18: 55-64, ISSN 1450-288X.
 • Demirci, S., Astar, M. (2011). Türkiye’de özel sigortayı etkileyen faktörler: logit modeli. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 13(2):119-130, ISSN 1305 -7766.
 • Çağlayan, E., Astar, M. (2011). Faiz oranı hareketleri üzerinde üretim sapması, enflasyon ve döviz kuru açığının etkisi. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 13 (2): 69-88, ISSN 1305 -7766.
 • Çağlayan, E., Astar, M. (2012). An econometrıc analysıs of Engel’s Curve: household food and clothing consumption in Turkey. Scientific Annals of the "Alexandru Ioan Cuza" University of Iasi, Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor, (online) Scientific Annals of the 'Alexandru Ioan Cuza' University of Ias, 59(1): 313.
 • Çağlayan, E., Astar, M. (2012). Interest reaction function of the Central Bank: the case of Czech Republic. International Journal of Business and Social Science, 3(10): 225-232, ISSN:2219-1933 (Print) ISSN 2219-6021 (Online).
 • Çağlayan, E., Koşan, İ., Astar, M. (2012). An empirical analysis of the determinants of household poverty in Turkey. Asian Economic and Financial Review, 2(1): 181-191, ISSN: 2222-6737.
 • Çağlayan, E., Astar, M. (2012). A microeconometric analysis of household consumption expenditure determinants for both rural and urban areas in Turkey. American International Journal of Contemporary Research, 2(2): 27-34, ISSN:2162-139X.
 • Tatar, A., Bildik, T., Özmen, H. E., Saltukoğlu, G., Astar, M. (2016). Çocuklar için Epidemiyolojik Çalışmalar Merkezi Depresyon Ölçeği'nin (CES-DÇ-Tr) Türkçe'ye çevirisi ve psikometrik özelliklerinin incelenmesi. Nobel Medicus, 12(3): 57-66, ISSN:1305-2381.
 • Güriş, S., Akyurt, N., Astar, M. (2017). Factors Affecting Burnout, Stress Management, and Job Satisfaction of Health Professionals: A Comparison of Occupation Groups From Istanbul. Medical Sciences (Nwsams), 1B0043, 12(4): 22-35, ISSN: 1308 7312.
 • Tatar, A., Bekiroğlu, B., Çelikbaş, B., Özdemir, H., Yağızer, R., Battal, F., Kurt, D. G., Ören, Z., Astar, M. (2017). Duygusal Öz Farkındalık Ölçeği’nin Türkçe’ye çevrilmesi ve psikometrik özelliklerinin incelenmesi. Journal Of Social and Humanities Sciences Research (JSHSR), 4(6):1484-1493 Doi: 10.26450/jshsr.231 ISSN: 2459-1149
 • Saltukoğlu, G., Astar, M. (2018). Çalışan kadınlarda duygusal denge, kişilik ve erteleme eğilimleri arasındaki ilişkilerin incelenmesi. Anadolu Psikiyatri Dergisi, 19 (1), 21-28. Doi:10.5455/apd.236425 ISSN: 1302-6631
 • Tatar, A., Özdemir H., Haşlak, F. D., Atsızeltı, Ş., Özüdoğru, M. T., Çavuşoğlu F., Çelikbaş B., Uysal, A. R., Toklu, N., Uygur, G., Astar M., Saltukoğlu, G. (2018). yetişkinler için a sosyal beceri ölçeği’nin geliştirilmesi ve psikometrik özelliklerinin incelenmesi. The Journal of Academic Social Sciences/ Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 68(68), 69-88. Doi: 10.16992/ASOS.13508 ISSN: 2148-2489
 • Tatar, A., Çelikbaş B., Özdemir H., Astar M., Ören, Z. (2018). A Potansiyel Liderlik Özellikleri Ölçeği: geliştirilmesi, geçerlilik ve güvenirlik çalışması. The Journal of Academic Social Sciences/ Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 6(77), 255-269. Doi: 10.16992/ASOS.13508 ISSN: 2148-2489.
 • Tatar, A., Astar, M., Turhan, E. (2018). Spor, stres, kaygı ve depresyon ilişkisi: ön çalışma. Nobel Medicus Journal, 14(3), 32-38, ISSN:1305-2381.
 • Bahadır, E., Astar, . M. & Anlı, . I. (2020). Erken dönem uyumsuz şemaları ile savunma düzenekleri arasındaki ilişkilerin çocukluk çağı travmaları açısından incelenmesi. Anadolu Psikiyatri Dergisi, 21(3), 237-244 doi: 10.5455/apd.58804
 • Astar, M., Gündoğan, N. A. & Saltukoğlu, G. (2020). Bilinçli farkındalık temelli bilişsel terapi programının obsesif kompulsif belirtiler üzerindeki etkisi. OPUS–Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 15(22), 966-993. DOI: 10.26466/opus.618175.
 • Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
 • Astar, M., Bahadır, E., Umutlu, F. (2018). Örgütsel adaletin iş tatmini üzerindeki etkisinde örgütsel bağlılığın aracılık etkisi. FSM İlmî Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi, 11: 231-246.
 • Astar, M. (2021). Orta Gelir Tuzağı Riski Yaşayan Üst Orta Gelirli Ülkelerde Kaldor Büyüme Modellerinin Ekonometrik Analizi. FSM İlmî Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi, 17: 339-360.
 • Kılıç, N., Saltukoğlu, G. & Astar, M. (2022). Ergenlerde Ayrılma-Bireyleşme Düzeyi ve Cinsiyete Göre Beden Algısı, Duygu Düzenleme Güçlüğü ve Yeme Tutumu. FSM İlmi Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi, (19), 287-314. Doi: 10.16947/fsmia.1136505
 • Diger Makaleler
Bildiri
 • Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceeding) basılan bildiriler
 • Çağlayan, E., Astar, M. (2010). The validity of Taylor Rule in developing countries: Multinominal Probit Model. UEK-TEK, 1-3 Eylül 2010, Kıbrıs.
 • Çağlayan, E., Astar, M. (2011). Analysis of Engel Curve using robust regression in Turkey. International Conference on Social Sciences-ICSS,7 Ekim 2011, Kuşadası, Turkey.
 • Astar, M., Dokumacı, Ç. (2012). Doğrudan yabancı sermaye yatırımları, ticari dışa açıklık ve ekonomik büyüme ilişkisi: Türkiye örneği. 13. Uluslararası Ekonometri Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu- EYİ, 24-26 Mayıs 2012, Doğu Akdeniz Üniversitesi, Kıbrıs.
 • Astar, M., İşler, B. (2012). Türkiye için sağlık harcamaları ile ekonomik büyüme ile ekonometrik analizi. 3. Uluslararası Sağlık ve Hastane Yönetimi Kongresi- HSYK, 2012, Antalya.
 • Astar, M., Kişmir, Ş. (2013). Hasta Güvenliği Kültürü ve Tıbbi Hatalar. 7. Uluslararası Sağlıkta Kalite, Akreditasyon ve Hasta Güvenliği Kongresi-QPS, 2013, Antalya.
 • Mutlu, S., Dikmen, C., Behlül, S., Astar, M. (2013). Hasta memnuniyetini etkileyen faktörlerin analizi: akredite edilmiş iki özel hastane örneği. 4. Uluslararası Sağlık ve Hastane Yönetimi Kongresi-HSYK, 11-14 Aralık, 2013,Antalya.
 • Astar, M., Dikmen, C., Aşkın, Y., Özata, S. (2013). Hastanelerin yönetsel sorunlarının analizi: iki özel hastane örneği. 4. Uluslararası Sağlık ve Hastane Yönetimi Kongresi-HSYK, 11-14 Aralık 2013, Antalya.
 • Tapan, B., Astar, M., Karakaya, M. (2014). Sağlık çalışanlarının çalıştıkları kurumların kurum kültürlerini toplam kalite, hasta güvenliği ve hasta hakları kavramları açısından değerlendirmeleri. 8. Uluslararası Kalite, Akreditasyon ve Hasta Güvenliği Kongresi (QPS, 2014-Antalya).
 • Astar, M., Güriş, S., Şak, N. (2016). A study of workforce productivity and ıncrease ın ındustrial production in Turkey: Kaldor Growth Model Approach. 2nd International Conference on Social Sciences and Education Research, November 4-6, 2016, Istanbul, Turkey.
 • Kılıç, N., Vatansever, Ç., Astar, M. (2017). Life values, environmental attitudes and environmental behaviors of employees: Turkish sample. International Psychological Applications Conference and Trends, April 29 - May 1 2017, Budapest, Hungary.
 • Saltukoğlu, G., Astar, M., Tatar, A. (2017). Examination of the relationship between emotional stability, personality and procrastination tendency on working women. International Psychological Applications Conference and Trends, 29 April-1 May 2017, Budapest, Hungary.
 • Güriş, S., Astar, M. (2018). Ekonomik büyüme ve dışa açıklık arasındaki ilişki üzerinde doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının aracılık etkisi: Türkiye örneği. IBANESS Conference Series – Tekirdağ, 24-25 Mart, 2018, Tekirdağ, Türkiye.
 • Akay, Ç., E., Astar, M., Topal, H., K. (2018). Reexamining the returns to education and wages in Turkey:supervised machine learning methods. 8. International Congress On Current Debates in Social Sciences, 28-30 September 2018, İstanbul, Türkiye.
 • Güriş, S., Astar, M. (2018). Türkiye’de hanehalkı özel sigorta harcamalarının belirleyicileri: tobit modeli uygulaması. IBANESS Conference Series – Edirne, 747-751, 29-30 Eylül, 2018, Tekirdağ, Türkiye.
 • Güriş, S., Astar, M. (2019). BRICS-TM ülkelerinde orta gelir tuzağının incelenmesi. XI. International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series (IBANESS), 09-10 Mart 2019, Tekirdağ/ Türkiye.
 • Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan bildiri kitabında basılan bildiriler
 • Çağlayan, E., Astar, M., Koşan, İ. (2011). Hanehalkı Yoksulluğunu Etkileyen Faktörlerin Sıralı Tercih Modelleri ile İncelenmesi. Yönetim ve Ekonomi Bilimleri Konferansı (YEBKO), 8 Ekim 2011, Kuşadası, Türkiye.
 • Diger Bildiriler
Kitaplar
 • Yazılan Uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler
 • Güriş, S., Astar, M. (2014). Bilimsel araştırmalarda SPSS ile istatistik. Der Yayınları, ISBN:9789753534185, 1. Baskı.
 • Güriş, S., Astar, M. (2015). Bilimsel araştırmalarda SPSS ile istatistik. Der Yayınları, ISBN:9789753534185, Genişletilmiş 2. Baskı.
 • Güriş, S., Astar, M. (2017). Econometric analysis of Kaldor’s Growth Models for Turkey. Hasan Arapgirlioğlu, Atilla Atik, Robert L. Elliot, Edward Turgeon (Ed.), Researches on science and art in 21st century Turkey. Volume 2, p: 2869-2876. Ankara: Gece Publishing.
 • Akay, Ç., E., Astar, M., Topal, H., K. (2018). Reexamining the returns to education and wages in Turkey:supervised machine learning methods. Ozan Gönüllü, Başak Turan İçke (Ed.), Recent perspectives and case studies in fınance & econometrics. first edition, p:97-106. IJOPEC Publication ISBN: 978-1-912503-51-3.
 • Güriş, S., Astar, M. (2019). Bilimsel araştırmalarda SPSS ile istatistik. Der Yayınları, ISBN:9789753534185, Genişletilmiş 3. Baskı.
 • Astar, M. (2019). Yakınsama yaklaşımları çerçevesinde üst-orta gelirli Avrupa ülkelerinde orta gelir tuzağı. Selahattin Güriş (Ed.), Ekonometrik Uygulamalar, Der Yayınları, ISBN: 978-9-753535-96-0.
 • Güriş, S., Astar, M., Kömüryakan, F. (2019) Zaman serileri ve panel veriler ile yakınsama orta gelir tuzağının analizi. Der Yayınları, ISBN: 978-9-753536-04-2.
 • Astar, M. (2021). Genelleştirilmiş doğrusal modeller: Hanehalkı sağlık harcamalarını etkileyen faktörlerin analizi. Ebru Çağlayan Akay, Özge Korklmaz (Ed.), Sağlık verileri ile uygulamalı mikroekonometri. Der Yayınları, ISBN: 9789753536639
 • Astar, M. (2021). Tasarrufu Etkileyen Faktörlerin Kosullu Kantil Regresyon Yardımıyla Incelenmesi: 2009 ve 2019 Hanehalkı Örnegi. Çinko, L., Demirci, S. (Ed.), Güncel Iktisadi Analizler, Der Yayınevi
 • Diger kitaplar
 • Astar, M. (2009). OECD ülkelerinde Taylor Kuralı‟nın geçerliliğinin Logit Modelleri ile incelenmesi. İktisadi Araştırmalar Vakfı.
Bilimsel Raporlar
Diğer Yayınlar
 • “Ekonometrik Modellerin Değişken Seçiminde En Küçük Açı Regresyonu ve Diğer Yöntemlerle Karşılaştırılması” Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından kabul edilmiş Doktora Tezi.
 • ‘’OECD Ülkelerinde Taylor Kuralı’nın Geçerliliğinin Logit Modelleri ile İncelenmesi’’ konulu Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından kabul edilmiş Yüksek Lisans Tezi.
 • Behlül, S., Astar, M. Sağlık Çalışanlarının İş Doyumunun ve Yaşam Kalitesinin Değerlendirilmesi: İstanbul İli Örneği. 10. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, 1-3 Aralık 2016, Ankara.
Aldığı Ödüller
 • Yüksek Lisans tezi, İktisadi Araştırmalar Vakfı tarafından düzenlenen Ünal Aysal Ödüllü Tez yarışmasında ödül almaya hak kazanmış ve para ödülü ile birlikte 2009 yılında İktisadi Araştırmalar Vakfı tarafından kitap olarak basılmıştır. “OECD Ülkelerinde Taylor Kuralı’nın Geçerliliğinin Logit Modelleri ile İncelenmesi’’ İktisadi Araştırmalar Vakfı, 2009.
Dersler
Verdiği Dersler
Sınıf Ders Adı Program Fakülte
- Matematik Lisans
- İstatistik Lisans
- Ekonometri Lisans
- Sosyal Bilimler için İstatistik II Lisans
- Bilimsel Araştırma Teknikleri II Lisans
- Araştırma Yöntem Bilimleri Yüksek Lisans
- Sağlık Kurumlarında Karar Verme Yöntemleri Lisans
- Bitirme Projesi Lisans
- Bilimsel Araştırma Yöntemleri Yüksek Lisans
- Bilimsel Araştırma Teknikleri-II Lisans
- Psikolojide Araştırma Yöntemleri-I Lisans İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
- Davranış Bilimleri için İstatistik-I Lisans İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
- Psikolojide Araştırma Yöntemleri-II Lisans İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
- İleri Araştırma Yöntemleri Yüksek Lisans Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Seminer Yüksek Lisans Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Davranış Bilimleri için İstatistik-II Lisans İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
- Davranış Bilimleri İçin Bilgisayar Uygulamalı İstatistik-II Lisans İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
- İleri İstatistik Doktora Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Statistical Modelling in Psychology Lisans İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
- İleri İstatistik Teknikleri Yüksek Lisans Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
İletişim
 • AdresValide-i Atik Mah. Eski Toptaşı Cad. No:93 Üsküdar / İstanbul - Üsküdar Yerleşkesi
İletişim Formu